недеља, јул 15, 2012

ОЦР за Линукс

Kako Tesseract nije uspeo da prepozna ćirilicu, potražili smo pomoć programa pod nazivom Cuneiform. Opet smo krenuli od dokumenta skinutog sa Interneta koji smo neznatno uvećali


i komandom

cuneiform -l srp pismo.jpg

dobili sasvim solidne rezultate:

Претходни допис, са истим предметом обраћања, доставили смо Вам 10. октобра ове године, преко Писарнице 34, Управе за заједничке послове републичких органа, тако да смо сигурни да Вам је достављен. У том допису објашњен је поступак измене Уредбе, а такође је наведено из којих разлога је хитна измена Уредбе неопходна.

Очекујемо да нас, као партнера Владе у социјалном дијалогу, позовете на разговор, како не бисмо било принуђени да законом гарантовану заштиту интереса нашег чланства потражимо на неки други, и за Вас и за пас мање пожељан начин.

Da, Cuneiform ne razume srpsku latinicu :-)

OCR za Linux

Ranije smo našli besplatnu online aplikaciju za optičko prepoznavanje teksta (OCR) a sada ćemo se pozabaviti takođe besplatnom aplikacijom iste namene ali za Linux pod nazivom Tesseract. Pošto se ovde bavimo samo mogućnostima prepoznavanja teksta, sa Interneta smo skinuli jedan skenirani dokument.


Tesseract se kao i svaki pravi program za Linux pokreće iz komandne linije:

tesseract ugovor_original.jpg ugovor_original.txt -l srp

Rezultat prepoznavanja teksta je nimalo impresivan:

ćran 1. sanrazunr a nova.-ljivnsri padaraka
su. pnnaar rz nung ugnunra ¡ pauaur n raaurru ¡ vfasniku računa au sankarska «ama u srnissu zaxuna a aankarna r na
rnngu sa naz pnsabna saglasnasu v|aanu<a računa saupšrauau rranrnn fisurra nsrrn u sxxauu sa zaknnnrn.
vlasnik računa ra saglasan aa u a|uča¡u auraza ugavara r nranara nnrrazrvarua Banka prarna vxasnrku računa Banka
nnvnrrr vlasnrku nnfraziuarua sanpszi sva nnnanra r a¡n¡sn¡sa u vazi sa naaražrvanrrrna kan ¡ da svu anrrunnamaanu
unruueurun 1 nva¡ ugsunr sa srnrrr njaaavirn sasraunrrn uaravirna sraur na raannnanarna novom u|asn¡|<u nnzraž;uanra_
Član H. Sporazum n zarasi dostavljanja
Banka na vxasnika racuna unavasravazr n prnrnazu r szan¡u na računu narrnanja raunnrn guursn¡e na anrasu v|asnu<a
računa ru nnavas«an¡a aaaurnr na rasnnxananp vrasnrku računa u mnalr :zanka kn|a unni račun u zavisnasu nn naerna
nnauašcauarua «nn vsasnrk računa izanara ugnvarna szrana saglasno kanszaeuju na su sua uns«av|¡an¡a vxasnirru
računa nunnvažna na aurasu uznaeanu nnu „uušru srau na anrasu  a da su sva das|av|jan¡a eanui nunnvazrra na
adrasu su1avaros|nbnaanra ura] ao. Nuvi san

Pošto znamo da je OCR programima potrebno dati dokument što bolje rezolucije (što krupnijih slova) kako bi ga što bolje prepoznali, originalni skenirani dokument je u GIMP-u povećan na 150% pa smo dobili ovo:


Ponovo pokrećemo program:

tesseract ugovor_150.jpg ugovor_150.txt -l srp

i dobijamo nešto što će nas poštedeti prekucavanja :-)

Član 7. Sporazum o poverljivosti podataka
Svi podaci iz ovog Ugovora i podaci o računu i Vlasniku računa su Bankarska tajna u smislu Zakona o Bankama i ne
mogu se bez posebne saglasnosti Vlasnika računa saopštavati trećim licima osim u skladu sa zakonom,
Vlasnik računa je saglasan da u slučaju otkaza Ugovora i prodaje potraživanja Banke prema Vlasniku računa Banka
novom vlasniku potraživanja saopšti sve podatke i činjenice u vezi sa potraživanjima kao i da svu dokumentaciju
uključujući i ovaj Ugovor sa svim njegovim sastavnim delovima stavi na raspolaganje novom vlasniku potraživanja.
Član 8. Sporazum o adresi dostavljanja
Banka će Vlasnika računa obaveštavati o prometu i stanju na računu najmanje jednom godišnje na adresu Vlasnika
računa ili obaveštenje staviti na raspolaganje Vlasniku računa u filijali Banke koja vodi račun u zavisnosti od načina
obaveštavanje koji Vlasnik računa izabere. Ugovorne strane saglasno konstatuju da su sva dostavljanja Vlasniku
računa punovažna na adresu označenu pod „poštu slati na adresuz“, a da su sva dostavljanja Banci punovažna na
adresu Bulevar Oslobođenja broj 80, Novi Sad,

Tesseract ne zna za srpsku ćirilicu.

недеља, јул 08, 2012

Konačno prava zaštita

Vindouz XP je prvi Vindouz operativni sistem koji je došao sa ugrađenim fajervolom. Međutim, taj fajervol je bio ograničenih mogućnosti pa ga je retko ko uzimao za ozbiljno. Pojavom operativnih sistema Vista i 7, Majkrosoft uvodi potpuno novu fajervol tehnologiju koja ispravlja većinu propusta iz Vindouza XP ali koja dolazi sa lošim startnim postavkama, lošim interfejsom i sigurnosnim propustom koji omogućuje pojedinim programima da sami menjaju fajervol pravila. Tu na scenu stupa besplatan program TinyWall (tinywall.pados.hu) koji će za vas inicijalno postaviti zdravu sredinu (većini programa će biti blokiran pristup mreži), sprečiće zlonamerne programe da menjaju postavke a ima i nadasve koristan interfejs pomoću kojeg, između ostalog, možete i da pratite koji to programi odnosno procesi pokušavaju da pristupe Internetu. Dakle, TinyWall nije fajervol sam po sebi već poboljšanje Vindouz fajervola i kao takav predstavlja odlično rešenje za većinu korisnika.

Pravljenje panorama

Otkada sam kupio Canon digitalni aparat, za pravljenje panoramskih fotografija sam koristio njihov program pod nazivom PhotoStitch koji dolazi na CD-u sa drajverima i uputstvom, i, kao amater, bio sasvim zadovoljan rezultatima. Naravno, disk se zagubi a retardi ne dozvoljavaju da se sa zvaničnog sajta preuzme program pa moramo da tražimo alternativu. Tako dolazimo do besplatnog programa otvorenog koda pod nazivom Hugin. Korišćenje programa je veoma lako i u najvećem broju slučajeva samo ćete u njega učitati seriju fotografija (koje treba da se delimično preklapaju), kliknuti na dugme za generisanje prikaza i onda snimiti finalnu panoramu na disk. Pored ovog automatizma, postoje i brojne opcije kojima ručno možete podesiti proces kreiranja krajnje fotografije.


Program možete skinuti sa adrese hugin.sourceforge.net a postoji i u verziji za Linux i u verziji za Windows.

Nevidljiv kao duh

Ghostery je besplatan dodatak za Firefox, Chrome i ostale popularne Internet čitače a pomoću kojeg možete da sakrijete svoje prisustvo odnosno svoje navike na Internetu od kompanija koje se bave prikupljanjem ovakvih podataka. Kada otvorite neku stranicu ovaj dodatak prepoznaje kod koji se bavi praćenjem vaših interesovanja i pruža vam mogućnost da ga blokirate.


Upotrebom dodatka ghostery vaš rad na Internetu će biti brži i bezbedniji. Adresa: www.ghostery.com